Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Duwaryi Corellian Avian Meat       520 345     375 63     No  213  
Ivipa Corellian Animal Bones       656     167   953 650 105 No  953  
Dayh Corellian Carnivore Meat       372 415     631 574     No  559  
Xequik Corellian Horn       339     250   472 494 256 No  472  
Emafib Corellian Leathery Hide       578     359   408 449 354 No  408  
Ritequ Corellian Scaley Hide       10     998   883 167 62 No  883  
Yetwarihyu Nabooian Animal Bones       533     62   43 590 479 No  43  
Glahilli Nabooian Avian Bones       181     33   274 284 122 No  274  
Tadaylobiy Nabooian Avian Meat       30 167     746 238     No  376  
Brexy Nabooian Bristley Hide       160     43   184 91 537 No  184  
First Page | Previous Page | Next Page